Yanyg - SAN Software Engineer

Emacs Org HTML示例及定制

目录

记录Emacs Org HTML相关技术示例,方便在梳理笔记、写博客时查阅。

1 表格

1.1 示例1

表1  示例表格
用例 性能 描述
4KB 20MBps  
1MB 150MBps 最佳

2 零散信息

  • 强制换行 \\ ,在HTML中转换为<br/>